cimer00

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. július 15.-én hétfőn, áramszünet miatt a délelőtti órákban a Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás kezdete 13:00. Köszönöm megértésüket. dr. Szász Kata jegyző

2006 - 2010

A Képviselő-testület tagjai:

Sári László polgármester

Szilágyi József alpolgármester

Alföldi Béla képviselő

Ercsényi Károly képviselő

Fónad István képviselő (Ercsényi Károly 2009. októberi lemondása után)

Gasparovics Attila képviselő

Nagy Ferenc képviselő

Dr Nagy-Urbán Lujza képviselő

Pusoma Jenő képviselő

Suha József képviselő

Szucsik Sándor képviselő (Mészáros József képviselő 2007. júniusi lemondása után

2007

Az Iskolában a D épület udvar felőli részén a nyílászáró cserére ugyan találtunk megfelelő pályázati lehetőséget, de ezúttal nem nyertünk támogatást. Az első félévben előfinanszíroztuk az intézmény HEFOP-projektjének megvalósítását. Ez több alkalommal jelentős pénzügyi problémákat vetett fel. Az Önkormányzat döntése alapján a normatív támogatási feltételek kedvezőtlen változása miatt 2007. szeptember 1-től megszüntettük a zeneiskolai oktatást. 2007. augusztus 1-től az óvodai nevelést a Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Összevont Napközi-otthonos Óvoda látja el. Az átállás a jó előkészítésnek köszönhetően problémamentesen lezajlott, az új közös fenntartású intézmény a jogszabályoknak megfelelően működik. Az igazgatási munka színvonalának javítása és a rendelkezésre álló források bővítése érdekében a Demjéni Önkormányzat kezdeményezése alapján 2007. augusztus 1_től ismét létrehoztuk a Kerecsend-Demjén Körjegyzőséget. Mind az óvodai nevelés, mind pedig az igazgatási munka terén végrehajtott átszervezés pozitív hatással volt a szakmai munkára és az Önkormányzat pénzügyi helyzetére is.

A házi segítségnyújtó szolgálatot a sárga iskolában helyeztük el.

A Tájházban új kiállításként megnyílt a kovácsműhely, és állandó színpad felállítására is sor került.

A 2007. évi költségvetés egyedül a közművelődési és könyvtári feladatok terén számolt létszámbővüléssel. A könyvtárosi feladatokat művelődésszervezői feladatokkal bővítettük, és a korábbi részmunkaidős könyvtárost fő állású könyvtáros-művelődésszervezőnek neveztük ki.

2007. évi kiemelt beruházási célunk volt az Óvoda rekonstrukciója és bővítése. Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészült, az 1,2 millió Ft-os tervezési díjat kifizettük, az építési engedélyt megkaptuk. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében 2006. szeptember 28-án benyújtott pályázatunkat azonban nem támogatták. Élve az év végén megnyílt ÉMOP lehetőségeivel átdolgoztuk a pályázati anyagot, és 2008 januárjában benyújtottuk azt az Észak-Magyarországi Fejlesztési Tanácshoz. E pályázatunkat is elutasították.

A csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését tekintettük a tervezési időszakban az óvodaépítés melletti másik kiemelt beruházási célunknak. A program megvalósításában Demjén, Egerszalók, Egerbakta és Egerszólát önkormányzataival működünk együtt, mint gesztorok. A tervezéshez szükséges 1,5 millió Ft-os saját forrást a 2007. évi költségvetésben előirányoztuk, és teljesítettük. Az elvi vízjogi létesítési engedélyezéshez szükséges tervek elkészültek az első félévben, azokat az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jóváhagyta, az elvi vízjogi engedélyes tervet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedett. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány is, amit az engedélyező hatósághoz szintén benyújtottunk. Az ÉMOP pályázati forrás szűkössége miatt a pályázatot nem tudtuk benyújtani.

Célunk volt a Petőfi utca elején az aszfaltburkolat teljes felújítása és több más utcában kisebb-nagyobb útkarbantartási munkák elvégzése. Az ehhez szükséges TEUT-pályázatot benyújtottuk, azonban nem nyertünk el támogatást.

A Roma Integrációs Modellprogram folytatásaként 2006 novemberében kezdődött meg a Roma Oktatási Alap (ROA) által finanszírozott háromirányú, integrációt segítő program, mely magában foglalja a „Biztos Kezdet Program”-ot, a Családi Napközi létrehozását, valamint a Tanoda beindítását. A projekt megvalósításához 7,8 millió Ft. támogatást nyert el Önkormányzatunk.

Megfelelő pályázati lehetőség hiányában a Vendéglő előtti faluközpont kialakítása terén nem sikerült előre lépnünk.

2007-ben eredményesen pályáztunk informatikai fejlesztésre, a biztos kezdet program továbbműködtetésére, a teljesítménymotivációs alapra, egy újabb e-Magyarország Pont kialakítására, a létszámcsökkentés támogatására, óvodai fejlesztő programra és a jelzőlámpás kereszteződés kialakítására, valamint könyvtári rendezvények támogatására.

Nagy eredménye 2007-nek, hogy az elmúlt évben megkezdett és áthúzódó beruházások minden számláját kifizettük, pénzügyileg teljesítettük (parképítés, a tornaterem, iskolaépület felújításának utolsó részszámlája, az iskolaudvar aszfaltozása, valamint a Dankó és Petőfi u. felújítása). Ugyancsak fontos, hogy az Iskola A épületével kapcsolatban felvett beruházási hitelt folyamatosan fizettük. Másfelől pénzügyi helyzetünk az év nagy részében a tervezetthez képest rosszabb volt. Az Önkormányzat a működési feltételeket csak rendkívül szűkösen tudta biztosítani. Minden hónapban szükségessé vált likviditási hitel felvétele, amit a következő havi állami támogatás folyósításakor minden esetben visszafizettünk. A pénzügyi helyzetre jellemző volt az is, hogy folyamatosan jelentős értékű számlatartozásunk volt, és voltak a dolgozókkal szembeni lejárt fizetési kötelezettségeink is. Az I. félévi beszámoló alapján 14 pontos intézkedési tervet készítettünk pénzügyi helyzetünk javítására hatására pénzügyi helyzetünk az év végére kedvezőbbé vált.

2008

Az Óvodában elvégeztük a székhely intézmény belső festését, a nyílászárók javítását, két csoportszobában a parketta lakkozását és egyéb kisebb javítási, karbantartási feladatot, továbbá kicseréltük két kis szükségfoglalkoztató kültéri ajtaját.

Az Iskolában terveztük, hogy megismételjük a D épület udvar felőli részén a nyílászáró cserére vonatkozó, elmúlt évben forráshiány miatt elutasított TEKI pályázatunkat. Az ehhez szükséges saját forrást a felújítási előirányzatok között szerepeltettük. A TEKI-pályázat kiírása után azonban a Képviselő-testület a közlekedés feltételeinek javítását és a közbiztonság növelése érdekében térfigyelő kamerák elhelyezését helyezte előtérbe, így e célra nyújtottuk be pályázatunkat, a nyílászáró csere tehát elmaradt.

2008. szeptember 1-től sikerült betöltenünk az eddig helyettesítéssel ellátott 2. sz. védőnői körzetben a védőnői állást. A Körjegyzőségen felszabadult jó állapotban lévő két darab számítógéppel mind a kerecsendi, mind a demjéni tanácsadóban megteremtettük a védőnői munka számítástechnikai hátterét.

A könyvtári szolgáltatások további bővülése érdekében újabb e-Magyarország Pont kialakítására került sor. Ehhez pályázati támogatást nyertünk el.

A Családi napközit kistérségi együttműködésben működtettük. Ehhez külön előirányzat nem szerepelt költségvetésünkben. Ugyanakkor a Tanoda és a Biztos kezdet program további működtetéséhez rendeltünk pénzösszegeket – részben saját forrást, részben már elnyert pályázati támogatást. Saját forrás felhasználására nem került sor. A program megvalósítói önzetlen munkájukkal járultak hozzá ahhoz, hogy a programok tovább éljenek.

A Biztos kezdet programhoz a II. félévre sikerült pályázati lehetőséget találni. A pályázat eredményes volt. Az elnyert összegből lehetett támogatni a Biztos Kezdet Klub július 1 – december 31. közötti működését. E forrásból kis játszóteret alakítottunk ki a Községháza udvarán, és kifesttettük a klubhelyiséget, valamint kicseréltük a régi, elhasználódott PVC-t.

A helyi adók mértékét - az iparűzési adó kivételével - nem emeltük. Az iparűzési adó 1,7 %-os lett.

Az Önkormányzatnál és intézményeinél 2008-ban rendkívül sok ellenőrzést, vizsgálatot tartottak. Az Állami Számvevőszék a 2007. évi normatíva igénylésének és felhasználásának jogszerűségét vizsgálta. A belső ellenőrzés a 2006-2007-es esztendők átfogó pénzügyi vizsgálatát végezte el. A Magyar Államkincstár ugyancsak a 2007-es normatíva felhasználást ellenőrizte. Ezen kívül ellenőrizték a szabálysértési ügyintézést, volt közszolgálati ellenőrzés, a Munkaügyi Központ vizsgálta a közhasznú foglalkoztatás szabályszerűségét, a Gyámhivatal a gyámhatósági munkát, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot. A NORDA egy korábbi TTFC pályázat utóellenőrzését végezte el. Az Oktatási Hivatal megkezdte a gyermekek óvodai felvétele törvényességének vizsgálatát, Eger Megyei Jogú Város pedig az étkeztetés és házi segítségnyújtás működésének ellenőrzését. A vizsgálatok és ellenőrzések törvénytelenséget nem állapítottak meg.

7,2 millió Ft-ért megvásároltuk a TSz-iroda épületét, a TSz zanácskozót és a mellettük lévő üres telket.

A közlekedési feltételek javítása tekintetében 2008-ban jelentős előrelépés történt. Ez részben saját erőfeszítéseinknek, részben pedig a Magyar Közút Kht. által végrehajtott nagyszabású beruházásnak, a 25. számú út felújításának köszönhető. Megismételtük a 2007-ben forráshiány miatt elutasított TEUT pályázatunkat, melyben a Petőfi út felújítását irányoztuk elő. Az ezzel kapcsolatban tervezett pályázati támogatás, illetve kiadás a felújítási kiadások között teljes összegben szerepelt. A pályázat formai és tartalmi szempontból ez alkalommal is megfelelt, azonban forráshiány miatt az első körben újból elutasították, azonban novemberben a támogatást elnyertük. A megvalósításra 2009-ben került sor.

A faluközpontban tervezett jelzőlámpás csomópont kiépítéséhez még 2007-ben nyertünk el támogatást a GKM-től. A 21.754 e Ft. értékű beruházási programhoz 15 millió Ft-ot támogatást kaptunk,amihez 6.754 e Ft saját forrást kellett biztosítani. Programunkat beépítették az időközben elhatározott 25. sz. út felújítási programba. A kivitelezésre 2008 végén került sor. A közlekedési feltételek javítása és a közbiztonság növelése érdekében dolgoztuk ki a TEKI 2008-as pályázati programot „Kerecsend közbiztonságának fejlesztése közlekedési táblák kihelyezésével és térfigyelő rendszer kiépítésével”címmel. A program megvalósításának költsége 5.902 e Ft, melyhez 4.131 e Ft támogatást nyertünk el, és 1.770 e Ft. saját forrást kellett biztosítanunk. A kivitelezésre negyedik negyedévben került sor.

Elvégeztettük a Laskó patak gyaloghídján a korlátjavítási munkákat. Erre a célra 312 e Ft-ot fordítottunk.

A második félévben került sor hosszú évek egyeztetései után arra, hogy a Füzesabonyi útról kitiltattak a 7,5 t-nál nagyobb tömegű járművek. Ezzel jelentősen javultak az ott élők életkörülményei, és a közlekedési feltételek is biztonságosabbakká váltak.

Pályázatot nyújtottunk be a Körjegyzőség informatikai fejlesztésére (4 millió Ft elnyert támogatás), parlagfű-mentesítés támogatására (228 e Ft elnyert támogatás), illegális hulladéklerakók felszámolására (1.347 e Ft elnyert támogatás), óvodai eszközbeszerzésre (80 e Ft elnyert támogatás), mikrobusz beszerzésére (8,5 millió Ft elnyert támogatás), biztos kezdet program támogatására (2,2 millió Ft elnyert támogatás), óvodai fejlesztő programra (4 millió Ft. elnyert támogatás), oktatási intézmények informatikai fejlesztésére. A ravatalozó építésére, illetve az Arany János és a Váci Mihály utcák felújítására (ÉMOP) benyújtott pályázatunkat elutasították.

2009

Az igazgatási munka színvonalának fejlesztése érdekében 2009-ben új elektronikus iktatási programot vezettünk be. A II. sz. védőnői körzetben ismét megüresedett a védőnői állás. Az új pályázat alapján az álláshelyet 2010 márciusában tudtuk betölteni.

A szociális feladatok ellátása terén jelentős többletmunkát igényelt az új ellátási formára (RÁT) való áttérés, a szociális segélyek felülvizsgálata, a közfoglalkoztatási program beindítása, az óvodáztatási támogatás bevezetése, a gáz- és áramszolgáltatónál a védendő fogyasztók nyilvántartásba vétele majd az ÉMÁSZ-adósok támogatási kérelmeinek elkészítése.

Támogatást nyújtottunk a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez önálló irodával és az iroda költségeinek teljes átvállalásával, továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló mikrobusz szükség szerinti rendelkezésre bocsátásával és a Körjegyzőség hivatali szolgáltatásaival (fénymásolás, telefon, papír, stb.).

Az állategészségügyi feladatokat vállalkozó állatorvossal kötendő szerződés keretében láttuk el. Ez a korábbi évek kiadásaihoz képest jelentős megtakarítást eredményezett.

Az Óvoda 2006-ban elhatározott bővítésére és felújítására újabb pályázatot nyújtottunk be az ÉMOP keretében. A pályázat 2010-ben kedvező elbírálást kapott. A projekt megvalósítására már csak 2011-ben kerülhetett sor.

Pályázatot nyújtottunk be a Kerecsendi Faluvédő Egyesület nevében a faluközpont kialakítására.

A Heves Megye Fejlesztéséért Alapítványtól elnyert támogatást felhasználva új szemétgyűjtőket vásároltunk és helyeztünk ki, felújítottuk a korábban kihelyezett padokat.

Eredményes pályázatokat nyújtottunk be 2009-ben

  • a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének támogatására (3.251 e Ft. támogatás, önerőt nem igényel),
  • a helyi információs társadalom fejlesztésének támogatására a Könyvtár bázisán (993 e Ft támogatás, önerőt nem igényelt),
  • az élethosszig tartó tanulást segítő közművelődési programra (73.260 e Ft támogatás, önerőt nem igényelt),
  • a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására (3.300 e Ft – önerőt nem igényelt),
  • a humán erőforrás fejlesztésre az Iskolában (6.082 e Ft – önerőt nem igényelt),
  • a „kifőzde épületének felújítására Tanoda kialakítása céljából (2.200 e Ft támogatás – 735 e Ft önerőt igényelt),
  • esélyegyenlőségi feladatok ellátására az Iskolában és az Óvodában (5.481 e Ft – önerőt nem igényelt)
  • IPR programban résztvevő pedagógusok anyagi támogatása (5.278 e Ft – önerőt nem igényelt)
  • Informatikai pályázat – Óvoda, Iskola (2.000 e Ft támogatás – önerőt nem igényelt)

2010

Augusztus 1-jén az óvodai társulásban résztvevő négy település önkormányzatai meghosszabbították az óvodafenntartó társulás társulási szerződését.

A közfoglalkoztatásról 2010-ben is gondoskodtunk. Az erre vonatkozó közmunkaprogramot a Képviselő-testület a javaslattól eltérően úgy fogadta el, hogy hat óra helyett minden közfoglalkoztatottat nyolc órás napi munkaidőben kellett foglalkoztatni. A közfoglalkoztatás a RÁT-osok nagy száma miatt óriási terhet rótt az Önkormányzatra, hiszen a kifizetendő béreket és járulékokat csak utólag lehetett visszaigényelni.

Az építési igazgatási feladatok ellátása átkerült Eger MJV jegyzőjéhez.

A Fő út 45. és 63. sz. alatti ingatlanok első bérleti ciklusa 2010 nyarán lejárt, ősztől három új család költözhetett be a lakásokba a kétlépcsős lakáshoz jutási program keretében.

A TSz parkolóban piacot alakítottunk ki átmeneti jelleggel.

A Kerecsendi Napközi-otthonos Óvoda bővítési és felújítási programjára benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, Önkormányzatunk 100 millió Ft-ot nyert el a beruházásra. A támogatási szerződés aláírására november 22-én került sor. A projekt 2011 januárjában kezdődhet el. Ahhoz, hogy a 161 millió Ft becsült értékű beruházást maradéktalanul megvalósíthassuk, további mintegy 58 millió Ft-ra volt szükségünk. Ezt az összeget részben, 28 millió Ft erejéig hitelből részben pedig az EU Önerő Alapból kívántuk finanszírozni. Az OTP-vel szerződést kötöttünk a kedvezményes kamatozású hitel biztosítására, az EU Önerő Alap pályázatának elbírálása 2011 második félévére húzodott át.

CÉDE keretében elnyert támogatási összegből, valamint a szükséges saját forrásból megvásároltuk a Tanoda épületének felújításához szükséges anyagot és a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott szakemberekkel és a karbantartó brigád dolgozóival elvégeztettük a munkát.

TÁMOP keretében a tervekkel összhangban megtörtént két iskolai osztályterem felújítása, valamint sor került egy mobil színpad, hang- és fénytechnikai, valamint informatikai eszközök és egy fazekas korong beszerzésére. Megvásároltuk továbbá a tervezett rendezvények, tanfolyamok, szakkörök megtartásához szükséges anyagokat. A tervezett egyedi rendezvényeket, tanfolyamokat, szakköröket és táborokat időarányosan megtartottuk, részben a tervezett, részben pedig a tervezettet jelentősen meghaladó létszámmal.

Eredményes pályázatot nyújtottunk be a 2010. évi költségvetési törvény alapján igényelhető óvoda felújítási támogatásra. 14.270 e Ft. támogatást nyertünk el a demjéni és az egerszóláti tagóvoda épületeinek felújítására (tetőcsere, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás, külső festés, stb). A szükséges saját forrást az érintett társönkormányzatok biztosították. A programot a Körjegyzőség és a székhely óvoda szervezte és bonyolította le. A műszaki átadásra szeptember 1-jén került sor.

2009-ben célul határoztuk meg egy esztétikus pihenőpark és közösségi tér kialakítását a Vendéglő előtti területen, továbbá az árusítás, a piaci tevékenység feltételeinek megteremtését ugyanitt. A pályázatot a Faluvédő Egyesület benyújtotta. A 100 %-os támogatottságú pályázati programhoz az Önkormányzat 2010-ben a tavaly elkészült tervek kifizetésével járult hozzá. A pályázat eredménye még mindig nem ismert.

2010 első félévében is pályáztunk a közoktatáshoz kapcsolódó minden olyan támogatásra, amely az informatikai fejlesztést, az esélyegyenlőségi programokat, illetve más közoktatási célokat szolgálnak. Ezek saját forrást nem igényeltek. Mind az első, mind pedig a második félévi pályázataink sikeresek voltak.

Eredményes volt az ún 6.3-as, „önkormányzatok egyéb támogatása” iránti pályázatunk. Hat millió Ft-ot nyertünk el az Önkormányzat működési költségeihez való hozzájárulásként.

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata