cimer00

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. július 15.-én hétfőn, áramszünet miatt a délelőtti órákban a Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás kezdete 13:00. Köszönöm megértésüket. dr. Szász Kata jegyző

2010 - 2014

A Képviselő-testület tagjai:

Sári László polgármester

Békési Gyula alpolgármester

Kállai Antal alpolgármester

Gasparovics Attila képviselő

Nagy Ferenc képviselő

Pusoma Jenő képviselő

Suha József képviselő

Matináné Semperger Anikó képviselő (Pusoma Jenő képviselő 2013. évi lemondása után)

2011

Az Óvodában elsődleges feladat volt a felújítási és bővítési program megvalósítása. Az Óvoda működtetéséről továbbra is a négy település intézményfenntartó társulása keretében gondoskodott az Önkormányzat.

2011 I. félévében sikerült visszafizetni a 2004-es iskolabővítés kapcsán felvett hitel utolsó, 580 e Ft-os részletét. A közoktatási feladatok ellátására együttműködési megállapodás jött létre Demjén, Egerszalók és Egerbakta Önkormányzatával, azonban ezekről a településekről végül is nem kerültek tanulók a kerecsendi iskolába. A közfoglalkoztatási program megvalósítására három rövid és egy hosszú távú, valamint egy téli foglalkoztatásra irányuló pályázatot dolgozott ki és nyújtott be az Önkormányzat a Munkaügyi Központhoz. Mindegyik pályázat eredményes volt. Ennek következtében 136 közfoglalkoztatott alkalmazására kerülhetett sor. A Családi napközi kistérségi együttműködésben, a Biztos kezdet program elsősorban a TÁMOP projekt keretében, a Tanoda saját forrásból, a TÁMOP projekt támogatásával működött tovább. Az Önkormányzat két alkalommal nyújtott be ÖNHIKI-támogatási kérelmet. Mindkét alkalommal eredményesen. A működéshez folyamatosan szükség volt a munkabér hitel és a folyószámla-hitel igénybe vételére. A kedvezőtlen pénzügyi helyzet miatt az Önkormányzat több megszorító intézkedést hozott.

Az Óvoda 2006-ban elhatározott bővítésére és felújítására benyújtott pályázatok 2010-ben végre eredményre vezettek. A támogatási szerződés megkötésére 2010. november 22-én sor került. Az ÉMOP keretében elnyert 100 millió Ft-os támogatás ugyanakkor nem volt elegendő a 161 milliósra tervezett beruházás megvalósítására. Ezért a Képviselő-testület által jóváhagyott 28 milliós hitel mellett az EU Önerő Alap igénybe vételére is pályázat került benyújtásra. E pályázat is eredményes volt. A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházási hitel igénybe vételére az Önkormányzat az OTP-vel a hitelszerződést kötött. A projekt 2011. január 1-jén elindult. A közbeszerzési eljárás nyertese a debreceni székhelyű PRO-FAST Kft. lett. A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2011. december 5-én került sor. Az óvodai ellátást az építkezés ideje alatt a Közösségi Házban, az Iskolában és a TSZ-tanácskozóban biztosították.

A projekt pénzügyi elszámolására már 2012-ben került sor.

Pályázati téren elsődleges cél a 2011-ben elnyert pályázati támogatások felhasználása (TÁMOP 3.2.3. közművelődési program, iskolai és óvoda esélyegyenlőségi programok (IPR), MVH faluközpont) volt.

2012

Az Óvodában elsődleges feladatként jelentkezett a felújítási és bővítési pályázati program megvalósításaként létrejött új épületben hiányzó eszközök, berendezések, bútorok beszerzése. Az ennek részbeni forrásául tervezett Iskolaháló pályázat nem nyert el támogatást. Csekély mértékben az IPR-támogatásból sikerült e célra fordítani, azonban érdemben nem sikerült csökkenteni a hiányzó eszközök, bútorok, felszerelések számát.

A járási rendszer kialakításával kapcsolatban megtörtént az államigazgatási feladatot szolgáló önkormányzati ingó és ingatlanvagyon kormányhivatali számbavétele, valamint az önkormányzati és államigazgatási feladatokat végző köztisztviselők felmérése is. Októberben a Képviselő-testület elfogadta, és az Önkormányzat részéről aláírásra került a Kormányhivatallal kötendő feladat-ellátási megállapodás. Ennek alapján a Körjegyzőség egy igazgatási előadót és az ő munkáját segítő számítógépet, asztalt és széket adott át a járásnak a székhely hivatalból, továbbá mind Kerecsenden, mind Demjénben biztosították a járási ügysegéd ügyfélfogadási lehetőségét. A Magyarország önkormányzatairól rendelkező 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően Demjénnek közös önkormányzati hivatalhoz kellett csatlakoznia 2013. január 1-től. Erre tekintettel a szomszéd településsel megállapodás jött létre a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, mely 2013. január 1-től a Körjegyzőség helyébe lépve ellátta a helyi igazgatási feladatokat.

A közfoglalkoztatás terén jelentős változások történtek, melyek következtében a 2011-es létszámnak csak mintegy ötödét sikerült bevonni a közfoglalkoztatásba.

Tanodát és a Biztos kezdet programot elsősorban az Iskola-háló 2011 projekt keretében kívánta működtetni az Önkormányzat. Mivel a pályázat nem járt sikerrel, saját forrás igénybe vételére lett szükség a további fenntartáshoz. Külső támogatóként az American House Alapítvány havi 100.000 Ft-os hozzájárulást biztosított e tevékenységekhez. A Tanoda tovább működtetését segítő TÁMOP-pályázat nem nyert el támogatást, tartalék listára került..

2012. I-III. negyedévében a jelentős összegű számlatartozás, a folyamatosan igénybe vett munkabérhitel, valamint a folyószámlahitel igénybevételének szükségessége azt jelezte, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlya továbbra sem állt helyre. Az egyensúly megbomlásának elsődleges oka az utóbbi évek folyamatos központi forráselvonása volt. Ezt helyi intézkedésekkel nem lehetett orvosolni. A bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedések hoztak ugyan némi eredményt, de azok elenyészőek voltak a hiány mértékéhez képest. Novemberre nyilvánvalóvá vált, hogy az Önkormányzat által az elmúlt években kialakított intézményi és szervezeti struktúrát, illetve feladatellátó rendszert a rendelkezésre álló forrásokból nem lehet fenntartani. Erre tekintettel óriási jelentőségű volt az állam által meghirdetett önkormányzati hitelkonszolidációs program, melynek eredményeként mintegy 50 millió Ft beruházási, folyószámla és munkabérhitel tartozástól szabadult meg az Önkormányzat

A Kerecsendi Faluvédő Egyesület az MVH-tól mintegy 50 millió Ft-os támogatást nyert el 2011-ben a faluközpont kialakítására. A munkálatok I. üteme a Községháza előtti tér kialakításával 2012 áprilisában befejeződött. A beruházási program fő elemét jelentő, Vendéglő előtti tér rekonstrukcióját 2012 első félévében tervezték megvalósítani, azonban a munkák csak 2013 áprilisában kezdődhettek meg elsősorban finanszírozási problémák miatt.

Az Óvoda bővítéséhez és felújításához felvett beruházási hitel törlesztését az Önkormányzat 2012 szeptemberében megkezdte, azonban adósságkonszolidációs program miatt csak egy részletet kellett teljesíteni.

A 2012-ben benyújtott 14 db pályázatból 8 sikeres volt (2 db közfoglalkoztatás, felzárkóztatási támogatás, ÖNHIKI, 2 db IPR. Ökopolisz, egységes térségi közbiztonsági hálózat). Az egészségnevelési, az óvodai TÁMOP, a tanodai, valamint az Arany János és Váci Mihály utca építésére vonatkozó pályázatok tartaléklistára kerültek forráshiány miatt, az NNÖ alkotótábor és a Könyvtár TIOP pályázatát elutasították.

2013

A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 84. §-a szerint Demjén és Kerecsend Önkormányzata 2013. január 1-től közös önkormányzati hivatalt hozott létre Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal néven. A hivatali létszám az elmúlt évhez képest a járási átszervezés kapcsán egy fővel csökkent. A létszámcsökkenés a székhely települést érintette.

A közös intézményfenntartás eredményeit és hasznosságát elismerve az Óvodafenntartó Társulás tagönkormányzatai egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően lefolytatott társulási megállapodás felülvizsgálata alapján a társulást 2013. július 1-től továbbra is fenntartják.

A korábban az Óvoda szervezeti egységeként működtetett konyha közvetlen önkormányzati irányítás alá került.

2013. január 1-től megszűnt a korábbi törvény alapján létrehozott kistérségi társulási rendszer, az Egri Kistérség Többcélú Társulása azonban fennmaradt, mert a központi orvosi ügyeleti feladatok közös ellátása ezt indokolta.

2013. január 1-től az Iskola fenntartását és működtetését teljes körűen az állam (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a továbbiakban: KLIK) vette át, mivel a Képviselő-testület nem kezdeményezte a működtetői jog megtartását. Az Önkormányzat működtetésében maradt azonban az iskolai B épületben lévő konyha, étkező és könyvtár.

A közfoglalkoztatás terén az Önkormányzatnak korábban nem tapasztal kihívással kellett szembenéznie, hiszen november 1-től több részletben történő felvétellel több, mint 200 fő foglalkoztatását és képzését kellett biztosítani.

Ebben az évben az Önkormányzat jogot szerezett arra, hogy a Start mezőgazdasági mintaprogram keretében pályázatot nyújtson be. Két pályázatot dolgoztak ki gombatermesztés, illetve szuperintenzív almatermesztés megvalósítására 10 fő egy éves foglalkoztatásával. A pályázat többszöri átdolgozás után eredménnyel járt. Az Önkormányzat mintegy 22 millió Ft-os támogatást nyert el a gombaház felújítására és a gombatermesztés beindítására 5 fő alkalmazásával. A beruházás a IV. negyedévben készült el. A termelés tapasztalatai kedvezőek voltak. Erre építve 2014. március 1-től 2015. február 28-ig újabb mezőgazdasági program indult a BM támogatásával.

A helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adójának mértéke 3.000 Ft/évről 4.000 Ft/évre emelkedett.

A szemétszállítást 2013. január 1-től új szolgáltató, a PEVIK Kft. látta el.

Az önkormányzati könyvvizsgálat 2013. január 1-től megszűnt, mivel az a továbbiakban nem volt kötelező, és a szolgáltatást az Önkormányzat nem tudta finanszírozni.

A faluközpont beruházási programjának fő elemét jelentő Vendéglő előtti tér rekonstrukciója 2013 első félévében részben megvalósult (épület felújítása, piac kialakítása). Az ehhez kapcsolódó kifizetési kérelmet még áprilisban benyújtották, azonban a kifizetésre 2013-ban nem került sor. Három hiánypótlási felhívás, két helyszíni szemle, egy-egy Egerben és Miskolcon az MVH vezetőivel folytatott személyes egyeztetés is kevés volt ahhoz, hogy a 32 millió Ft-os finanszírozás megérkezzen az Egyesülethez.

Az Önkormányzat tervei között szerepelt több pályázati program megvalósítása is, azonban mind az óvodai, mind a tanodai, mind pedig a az egészségnevelési pályázatot forráshiány miatt „tartalék listára tették”. (2014 április elején érkezett a hír, hogy a tanodai pályázat 29 millió Ft-os támogatást nyert el.) Gondoskodni kívántak a 2012-ben elnyert Eger Vidék Kincsei közbiztonsági pályázat megvalósításáról is. Ez azonban az ÉMÁSZ bürokratikus eljárása miatt nem kezdődhetett meg. Másik két, az Eger Vidék Kincsei Vidékfejlesztési Egyesülethez köthető, civil szervezetek bevonásával kapcsolatos pályázat ugyanakkor elindult. Az egyik a közterületi információs táblarendszer kiépítését célozta a Kerecsendi Lokálpatrióta Egyesület égisze alatt, a másik a községi hangosítási rendszer kiépítésére vonatkozik a Faluvédő Egyesülettel együttműködve. Az előfinanszírozást a civil szervezetekkel kötött támogatás megelőlegező kölcsön szerződések alapján az Önkormányzat biztosította. A táblarendszer kiépítése végül 2014 elején megtörtént, a hangosító rendszer kiépítése azonban már csak 2015-ben valósulhat meg.

Megkezdődött a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és az energetikai fejlesztés Kerecsenden tárgyú pályázatok előkészítése. Ez utóbbi esetében lefolytatták az előzetes közbeszerzési eljárást is, azonban a 2013. február 18-án benyújtott pályázatot elutasítottak. Az elutasítás ellen jogorvoslati kérelmet 2014 végéig nem bírálták el. A 2012-ben tartalék listára tett útépítési ÉMOP-pályázatot (Arany J. és Váci Mihály u.) novemberben elutasították. Ehhez tartozik, hogy ugyancsak novemberben az Önkormányzat saját forrásból, mart aszfalt felhasználásával gondoskodott az Arany J. utca útburkolatának javításáról.

A felzárkóztatási program keretében fűkaszák és kistraktor beszerzésére elnyert támogatást az Önkormányzat az I. félévben felhasználta, a támogatással elszámolt.

A II. félévben került sor a grundpálya pályázat benyújtására, aminek eredményéről ugyancsak az Önkormányzat nem kapott tájékoztatást.

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata