cimer00

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soros nyílt ülését, 2024. április 29-én, hétfőn 17.00 órától tartja a Közösségi Házban. - Az ebek idei oltását 2024. április 22-én (hétfőn) 10-11 óráig szervezzük meg. A pótoltásra 2024. május 13.-án (hétfőn) 17-18 óráig kerül sor. |

Alapítója:  Kerecsend Község Önkormányzata

Székhelye:  3396 Kerecsend, Fő utca 55.

bírósági nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 10-01-0000512 

adószáma: 18578128-1-10

A közalapítvány céljai:

A hátrányos helyzetű, tehetséges kerecsendi fiatalok tanulmányainak támogatása, a továbbtanulási esélyek növelése a helyi oktatás feltételeinek fejlesztésével.

A közalapítvány kuratóriumának tagjai:

Elnök: Román Lászlóné

Tagok: Alföldi Barbara

           Kocsmárné Sebestyén Éva

           Nagy Ferenc

           Kiss Sándor

 


 

TÁJÉKOZTATÓ

a Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány 2023. évi munkájáról

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány 2023. évi munkájában a korábbi évekhez hasonlóan a tanodai tevékenység volt meghatározó, ezért tájékoztatónk is erre a területre fókuszál. 

Tanodánk 2023-ban 17 főt foglalkoztatott, melyből 1 fő a szakmai vezető, aki 17 éves tanodai tapasztalattal rendelkezik. Végzettsége alapján általános iskolai tanár (nyugdíjas), munkaszerződéssel dolgozott heti 17 órában. A foglalkoztatottak közül 11-en rendelkeznek az EMMI rendelet 15. § (2) által meghatározott képesítéssel - tanár, szociális szakigazgatás szervező, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember, szociológus, fejlesztő pedagógus, pályaorientációs szakember, szociálpedagógus, pszichológus -, valamennyien jártasak a tanodai munkában (a többség 17 éves tanodai múlttal rendelkezik) és folyamatosan fejlesztik elméleti- és gyakorlati ismereteiket. A pedagógus-, mentor-, gyógypedagógus-, pszichológus-, mentálhigiénés feladatok ellátása megbízásos jogviszony keretében valósult meg. Két pedagógus munkaszerződéssel rendelkezett, a pályaorientációs (szociológus, szociálpedagógus) szakember vállalkozói megbízás keretében látta el feladatait.

A foglalkoztatott személyek heti munkaideje az EMMI rendelet 15. § (1) előírásának – 120 óra – megfelelt, óraszámunk 153 óra volt. Az EMMI rendelet 15. § (2) – előírt képesítéssel rendelkezők heti óraszáma 80 óra - tanodánkban 112 óra teljesítést mutat.

 

Az EMMI rendelet 14.§ -ban meghatározott feltételeket tanodánk biztosította. Szolgáltatásunk heti átlagban meghaladta a 20 órát, napi nyitva tartásunk a 4 napot. Hagyományos működési rendünk szerint hétköznapokon 14 - 18 (péntekenként 19) óra között tartottunk nyitva. Ez a nyitvatartás az aktuális feladatok függvényében rugalmasan változott, gyakorta meghosszabbodott, igazodva a tanulói igényekhez, valamint a tanodai programokhoz. 2020 óta – a mindennapjainkban - folyamatosan alkalmaztuk a digitális megsegítés lehetőségeit, melyek időkorlát nélkül működnek diákjaink és szüleik számára egyaránt. Ezzel a szolgáltatásunkkal rendszeresen éltek az érintettek. A szabadidő hasznos eltöltését szorgalmazó, a közösségi, kulturális, és sportprogramokra gyakran nyitvatartási időn túl, illetve a tanulmányi időn kívül (hétvégenként, iskolai szünidőben) került sor. Ezek az alkalmak olyan lehetőségeket biztosítottak gyermekeink számára, melyeket családi környezetükben kis eséllyel élhettek volna meg.

A szünidei zárva tartás egybefüggő időtartama nem haladta meg a két hetet. A 2023. évben tanodánk 47 hetet volt nyitva, a nyitva tartott napok száma 234, a rendszeresen járó gyermekek száma átlagban elérte a 47 főt. Tanodánk nemcsak a programunkban résztvevő tanulók számára volt nyitott, a szabadidős tevékenységekbe bekapcsolódhattak tanodásaink testvérei és más, a településen élő gyermekek is.

Tanodánk kötelező szolgáltatásként biztosította a tanodát rendszeresen igénybe vevők tanulását, továbbtanulását, pályaválasztását és életpálya-építését elősegítő szakmai szolgáltatásokat. A tanulmányi munkát napi rendszerességgel öt pedagógus bevonásával - reál, humán és idegen nyelv területeken - segítettük. Nagy hangsúlyt fektettünk pályaválasztással, életpálya-építéssel kapcsolatos feladatainkra, mentálhigiénés tevékenységünkre, az IKT és a szociális kompetenciák fejlesztésére. Ezek heti rendszerességgel jelentek meg diákjaink tanodai életében. Pedagógusaink napi rendszerességgel gondoskodtak tanulóink és sok esetben családjaik mentorálásáról. Kiemelt fontossággal bírt, hogy mind diákjaink, mind szüleik, mind pedig alkalmazottjaink pszichológusi megsegítést kaptak. Pszichológusunk a szerződésben vállalt óraszámon túlmenően is rendelkezésre állt. A tanodát rendszeresen igénybe vevők iskolai lemorzsolódásának megelőzését fejlesztő pedagógus és inkluzív nevelés tanárunk segítette. A gyermekek mindennapi tanulmányi munkáját nyomon követtük, szoros kapcsolatot tartottunk a gyermekeket nevelő-oktató intézményekkel. Büszkék vagyunk arra, hogy minden diákunk eredményes évet zárt, lemorzsolódás, iskola elhagyás nem történt. 8. osztályos tanulóink valamennyien felvételt nyertek az általuk választott középiskolába.

A tanulók eredményességét mutató TEF által kért adatszolgáltatás is igazolja, hogy diákjaink jól teljesítenek a mindennapokban, tanulmányi átlageredményük a négyes szint fölött van.

Egy alkalommal gondoskodtunk a tanodát rendszeresen igénybe vevők egyéni fejlődését segítő mérés elvégzéséről. A 2023-as évben - az előző évhez hasonlóan - digitális kompetenciát mértünk, így van összehasonlítási alapunk az egyén és tanodai csoport számára is a digitális kompetencia fejlődéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiai készségek fejlődéséről és azok gyakorlati alkalmazásáról. A mérés billentyű-, egér használatra, a mobil eszközök használatára (telefon, tablet, egyéb), az internet használatra, a fájlkezelésre és az office programok kezelésére vonatkozott. Tanulói létszám 45 fő (5 - 8. évfolyam 33 fő, 9 – 12. évfolyam 12 fő). Elért eredmények: 5-8. évfolyam: 61,66%, 9-12. évfolyam: 97,5%, össz 5-12. évfolyam: 69,79%. A mérések eredményei azt mutatják, hogy az alsóbb évfolyamosok digitális ismeretei terén az elmúlt évekhez némi visszaesés mutatkozik.

 

Tanodánk kiemelt, önként vállalt feladatként szervezte meg – az immár hagyományosnak számító – nyári, tiszai táborát, a kerékpáros és vízi túrákat, az úszásoktatást. Rendszeresen szerveztünk gyalog- és kerékpártúrákat, sportnapokat, fürdőzéssel egybekötött délutáni és egésznapos programokat településünkön, illetve annak környékén. Felejthetetlen élmény marad mindannyiunk számára a demjéni via ferrata megmászása, a budapesti Cyber jump élmény sorozata, az egri színház- és mozilátogatások, a Fővárosi Nagycirkusz, az egri és fővárosi adventezés, a megemlékezés a kerecsendi háborús áldozatokról, a sakkbajnokságokon való részvétel.

Kiemelten támogattuk tehetséges tanodásainkat, akik eljutottak a Megyei, valamint az Országos Sakk Diákolimpiára egyéni- és csapatversenyben is (nevezési díj, szállítás).

A tanodát rendszeresen igénybe vevők számára folyamatosan biztosítottuk a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit, kreatív és játékfoglalkozásokat, beszélgető köröket tartottunk, melyeken a volt és jelenlegi „nagy tanodásaink” meséltek eddigi életútjukról. Élvezetesek voltak a közös nyársalások, grillezések, pizzázások.

Folyamatos kapcsolatot ápoltunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumával. Közös gyermeknapot, mikulás- és karácsony-, valamint ünnepi műsorral összekötött éves projektértékelő estet szerveztünk.

Egész éven át biztosítottuk tanulóinknak a digitális eszközszolgáltatást (20 tab, laptopok).

Diákjainkon kívül kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai megvalósítókra és a településen élő, dolgozó más szakemberekre: ebben az évben is szerveztünk módszertani szakmai műhelyt, hospitálást, pszichológiai tréninget, pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatót, közös sütögetéssel, grillezéssel összekötött beszélgetést.

 

A 2023-as évben is napi szinten ápoltuk, erősítettük szakmai, szakmaközi együttműködésünket. Ez a tevékenység kiemelten meghatározta munkánkat tanodánk indulásától kezdve. Ebben az évben is aktívan részt vettünk a szakmaközi konferencia tanácskozásán, melyen a jelzőrendszer tagjaival - a településünkre vonatkozó általános gyermekvédelmi kérdésekben - egyeztettünk, megosztottuk ismereteinket, véleményt cseréltünk. Ezek a találkozók nagyon hasznosak, együtt gondolkodásra, együtt cselekvésre és prevencióra is jó alkalmat kínálnak. Napi kapcsolatot ápoltunk a helyi és a járási gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer más tagjaival. Az esetmegbeszéléseken rendszeresen részt vettünk. A kerecsendi gyermekjóléti szolgálat munkatársa tanodai rendezvényeink állandó résztvevője volt. Legfontosabb partnereink között található a Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola, diákjaink középfokú intézményei, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma.  Ugyancsak napi kapcsolatban álltunk a védőnői szolgálattal. A védőnő – kezdetektől fogva - a tanodai programok aktív résztvevője, mint mentálhigiénés szakember. A rendőrökkel és a polgárőrökkel meglévő kapcsolatok kimondottan a prevencióra terjedtek ki. Kapcsolatban álltunk a helyi integrációs programok keretében létrejött Biztos Kezdet Klubbal, Biztos Kezdet Gyerekházzal, a Berekerdő Óvodával, valamint a Világítani Fogok Egyesülettel. E kapcsolatok tartalma jelentős részben a prevencióra, a lemorzsolódás elleni közös tevékenységre terjedt ki.

 

Tanodánk a 2023. évben sikeresen teljesítette a szakmai programunkban vállalt célokat és az azokra épülő feladatokat. Szolgáltatásaink iránt továbbra is nagy volt az érdeklődés, a tanulói és szülői igény. A 2023-as évben az adott héten teljesített rendszeresen járó gyermekek száma átlagban meghaladta a 43 főt. Eddigi eredményeink, a gyermekek és a szülők tanodánk iránti elkötelezettsége, valamint stabil munkatársi közösségünk garanciát adnak arra, hogy a 2024-ben kezdődött újabb hároméves programunk is eredményesen fog megvalósulni.   

Tanodai programunk megvalósítását évek óta a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól elnyert pályázati támogatás biztosította. A legutóbbi, 2021-2023. közötti pályázati ciklusról a napokban készítettük el, és adtuk be záró beszámolónkat és elszámolásunkat. A 2023 végén benyújtott újabb pályázatunk sikerének köszönhetően a 2024-2026 közötti időszakra is biztosított a tanodai munka tovább folytatásának pénzügyi háttere.     

Kerecsend, 2024. március 13.

                                                                                               Román Lászlóné

                                                                                                         elnök

infoblokk kedv final CMYK ESZA

infoblokk kedv final CMYK ESZA

© 2024 Kerecsend Község Önkormányzata